Darmowa dostawa od 1 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Panele dla przemysłu obowiązujący od 19.08.2021 r.

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży towarów przez RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.paneledlaprzemyslu.pl, w tym warunki składania przez Klientów zamówień towarów oferowanych przez Sklep, zasady dostarczania zamówionych towarów Klientowi, sposób  i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

 

Ponadto Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu nieodpłatnych usług drogą elektroniczną - prowadzenia Konta Klienta.

 

Właścicielem sklepu internetowego Panele dla przemysłu jest RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu.

 

Słowniczek:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Czas realizacji zamówienia – okres, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Opis produktu – przypisana do każdego towaru oferowanego na stronie internetowej Sklepu informacja o dostępności towaru w Sklepie, czasie realizacji zamówienia, koszcie dostawy oraz istnieniu i okresie gwarancji.

 

Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierająca  ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca Konto Klienta lub zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Konto Klienta – utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

 

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego,

za pośrednictwem systemów płatności on-line, np.: PayU, PayPal.

 

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne.

 

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.paneledlaprzemyslu.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

 

Sprzedawca – RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 2-6, 51 – 162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000750271, NIP: 8951985034, dane kontaktowe: telefon: +48 71 3251505 (opłata, jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), adres e-mail: biuro@rgbautomatyka.pl.

 

§ 1 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

1.     Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.paneledlaprzemyslu.pl.

Niezbędnymi wymaganiami technicznymi umożliwiającymi korzystanie ze Sklepu jest:

a)     komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową;

b)     przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 15 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą CSS i JavaScript;

c)     włączona obsługa plików cookies;

d)     posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2.     Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu zgodnie z przeznaczeniem

i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, a za taką działalność uznaje się w szczególności:

a)     ingerencję w korzystanie ze Sklepu przez inne osoby, w tym uniemożliwienie korzystania z niego innym Klientom,

b)     ingerencję w zawartość Sklepu.

3.     Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu. W razie stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Sklepu albo problemów technicznych w korzystaniu ze Sklepu, Klient może o tym fakcie poinformować Sprzedawcę telefonicznie pod numerem +48 71 750 09 87 albo za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@paneledlaprzemyslu.pl Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Sklepu

w celu konserwacji albo aktualizacji bazy towarów albo innych informacji kierowanych do Klientów.

 

§ 2 Konto użytkownika. Rejestracja

1.     Rejestracja Konta Klienta jest bezpłatna.

2.     W celu rejestracji Konta Klienta, Klient zobowiązany jest na stronie Sklepu (https://paneledlaprzemyslu.pl/pl/client-new.html?register) wpisać aktywny adres

e-mail, który chce wykorzystywać w ramach Sklepu oraz hasło.

3.     Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu Klient powinien kliknąć na przycisk “Załóż nowe konto”.

4.     Z chwilą kliknięcia na przycisk, o którym mowa § 2 ust. 3 („Załóż nowe konto”) Regulaminu zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta  i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

5.     Klient obowiązany jest minimalizować ryzyka związane z pozyskaniem

i modyfikowaniem danych Klienta przez osoby nieuprawnione, w szczególności przez korzystanie z programu antywirusowego oraz zachowanie w tajemnicy hasła

do Konta Klienta.

6.     W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się adresem

e-mail i hasłem do Konta Klienta jest Klient.

7.     Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@paneledlaprzemyslu.pl lub też pisemnie na adres do doręczeń: RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą  we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 2-6, 51 – 162 Wrocław. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że Klient ustali ze Sprzedawcą krótszy termin wypowiedzenia.

8.     Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem z odpowiednim 7–dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, przez które należy rozumieć:

a)     naruszanie przez Klienta postanowień Regulaminu,

b)     trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami.

9.     Sprzedawca może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 2 ust. 8 lit. a), jeżeli wcześniej wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń.

10.    Jeżeli naruszanie przez Klienta postanowień Regulaminu ma rażący charakter, Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem ze skutkiem natychmiastowym i bez konieczności wzywania Klienta do zaprzestania naruszeń. Za rażące naruszanie postanowień Regulaminu uznaje się:

a)     podawanie przez Klienta w związku z prowadzonym Kontem Klienta  lub zamówieniami składanymi w Sklepie danych nieprawdziwych  lub wprowadzających w błąd;

b)     naruszanie przez Klienta w związku z prowadzonym Kontem Klienta lub zamówieniami składanymi w Sklepie przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony praw osób trzecich;

c)     umieszczanie przez Klienta na swoim Koncie nielegalnych programów lub programów, które wykorzystują zasoby Konta Klienta do obsługi innych serwisów nieobsługiwanych przez Sprzedawcę;

d)     podejmowanie przez Klienta działań godzących w integralność zasobów sprzętowych oraz programowych Sklepu;

e)     uporczywe zakłócanie lub uniemożliwianie przez Klienta korzystania z usług Sklepu przez innych klientów Sklepu.

11.    Rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta Klienta skutkować będzie każdorazowo usunięciem Konta Klienta.

12.    Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące wypowiedzenia złożonego przez Sprzedawcę przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@paneledlaprzemyslu.pl lub też pisemnie na adres do doręczeń: RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 2-6, 51 – 162 Wrocław. Reklamacje dotyczące usługi prowadzenia Konta Klienta można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@paneledlaprzemyslu.pl.

 

§ 3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.     Sklep w przeważającej mierze prowadzi sprzedaż urządzeń z zakresu automatyki oraz elektroniki przemysłowej.

2.     Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.paneledlaprzemyslu.pl

3.     Klient ma do wyboru dwa sposoby składania zamówień:

a)     z wykorzystaniem posiadanego przez Klienta Konta,

b)     bez konieczności zarejestrowania Konta przez Klienta.

4.     Bez względu na wybór sposobu składania zamówienia do dokonania zakupów  w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.     Klient może składać za pośrednictwem Internetu zamówienia w Sklepie przez 7 dni  w tygodniu i 24 godziny na dobę.

6.     W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu w Sklepie należy:

a)     wejść na stronę Sklepu;

b)     wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, wybrać ilość i kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;

c)     przejść do koszyka i wybrać ilość i rodzaj zamawianego towaru;

d)     kliknąć przycisk „przejdź dalej” i przejść do formularza zamówienia.

W formularzu zamówienia wpisać swoje dane oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na złożenie Konta Klienta i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych;

e)     wybrać sposób dostawy towaru;

f)      wybrać sposób płatności;

g)     sprawdzić poprawność danych oraz zapoznać się łącznym kosztem zamówienia;

h)     kliknąć przycisk “Przejdź dalej”

i)      dokonać wyboru formy potwierdzenia zakupu lub faktury w formie elektronicznej bądź papierowej;

j)      zapoznać się z Regulaminem i polityką prywatności i następnie zaznaczyć,  że akceptuje się Regulamin i politykę prywatności;

k)     kliknąć przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

l)      dokonać płatności.

7.     Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Oferta wiąże przez 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Klienta.

8.     Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle potwierdzenia zamówienia

w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu, wówczas oferta wygasa.

9.     Strona internetowa pod jaką funkcjonuje Sklep, umożliwia Klientowi złożenie zamówienia towarów dostępnych w Sklepie w języku polskim.

10.    Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie całego świata.

11.    Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa w całości albo w części, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz zaproponuje Klientowi:

a)     anulowanie całości zamówienia - w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba,  że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się  z żadnymi kosztami, lub wiąże się z kosztami, a Klient wyraźnie zgodził się  na ich poniesienie;

b)     anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa -

w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z realizacji zamówienia  w zakresie, w jakim nie jest ono możliwe do spełnienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami, lub wiąże się z kosztami, a Klient wyraźnie zgodził się na ich poniesienie) z pomniejszeniem o cenę pozostawionych towarów w ramach Zamówienia oraz kosztu ich dostawy.

12.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

 

§ 4 Ceny towarów

1.     Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a)     wskazane są jako ceny netto, jak i ceny brutto, czyli zawierające podatek

od towarów i usług (VAT),

b)     podawane są w złotych polskich, euro i dolarach amerykańskich,

c)     nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy,

d)     nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.

2.     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.     Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania  i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.     Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5.     Koszty dostawy pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybranej i określonej przez Klienta formie. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu.

 

§ 5 Czas realizacji zamówienia

1.     Towar będzie wysłany do Klienta nie później niż w ciągu 7-10 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu (czas realizacji zamówienia). Sklep poinformuje Klienta o terminie realizacji zamówienia drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. Sklep zastrzega jednak, że w zależności od rodzaju zamawianego towaru, Opis produktu może wskazywać inny termin realizacji zamówienia, niż wskazany w zd. 1 niniejszego ustępu.

2.     Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

a)     za pośrednictwem firmy kurierskiej,

b)     poprzez osobisty odbiór Klienta.

3.     Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół oraz niezwłocznie tj. nie później niż następnego dnia roboczego poinformować o tym fakcie Sklep, tj. wysłać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rgbautomatyka.pl lub kontakt@paneledlaprzemyslu.pl Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją w terminie jednego dnia roboczego od jego sporządzenia. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.

4.     Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.

 

§ 6 Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

1.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą

na terytorium Polski:

a)     przelew elektroniczny.

2.     Klient nie ma możliwości częściowej zapłaty za zamówienie. Wybrana forma płatności dotyczy całego zamówienia.

3.     Ze szczegółowymi informacjami na temat możliwych form płatności Klient może się zapoznać także w trakcie składania zamówienia.

 

§ 7 Uprawnienia z gwarancji i rękojmi

1.     Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

2.     Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją rozruchową. chyba że Opis produktu dostępny na stronie internetowej Sklepu stanowi inaczej lub przewiduje inny termin gwarancji.

3.     Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu

od Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub z uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem wynikające z rękojmi wskazane są również w zakładce Reklamacje i Zwroty dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://paneledlaprzemyslu.pl/pl/returns-and_replacements

4.     Na zasadzie art. 558 k.c. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami.

5.     Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:

a)     przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

ü  nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

ü  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,

ü  został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

b)     przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

ü  stanowi własność osoby trzeciej,

ü  obciążony jest prawem osoby trzeciej,

ü  ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika

ü  z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6.     Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.

 

§ 8 Warunki gwarancji i tryb postępowania reklamacyjnego

1.     Klient uprawniony z gwarancji dokonuje zgłoszenia gwarancyjnego poprzez wypełnienie Formularza Gwarancyjnego zawierającego:

a)     dane firmy Klienta uprawnionego z gwarancji obejmujące: nazwę, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do wysyłki oraz możliwość zaznaczenia odbioru osobistego reklamowanego sprzętu;

b)     dane osoby upoważnionej do kontaktu obejmujące: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres e-mail osoby upoważnionej do obsługi płatności;

c)     opis reklamowanego sprzętu obejmujący nazwę modelu oraz numer seryjny;

d)     opis usterki zawierający pisemną charakterystykę usterki oraz kody błędów wyświetlane na ekranach urządzeń, jeśli takowe wystąpiły.

2.     Warunkiem przyjęcia sprzętu w ramach gwarancji przez Sprzedawcę jest przedstawienie przez Klienta dokumentu gwarancyjnego zawierającego nazwę

i model sprzętu, datę sprzedaży sprzętu, nazwisko/nazwę nabywcy sprzętu, nazwę/firmę Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do uzupełnienia powyższych danych, jeżeli nie zostały one wpisane do dokumentu gwarancyjnego

w momencie jego wydania Klientowi.

3.     W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających, iż dany produkt jest objęty gwarancją, czas rozpatrywania gwarancji będzie liczony od dnia dostarczenia Sprzedawcy wymaganych dokumentów przez Klienta. 

4.     Zgłaszając konieczność oddania sprzętu w ramach gwarancji Klient winien uprzednio uzgodnić ze Sprzedawcą sposób przekazania sprzętu. Zgłoszenie konieczności przekazania sprzętu w ramach gwarancji może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e-mail: biuro@rgbautomatyka.pl lub kontakt@paneledlaprzemyslu.pl.

5.     Klient może dostarczyć sprzęt objęty zgłoszeniem gwarancyjnym Sprzedawcy według własnego wyboru w jeden z następujących poniższych sposobów:

a)     ubezpieczoną przesyłką kurierską na koszt Sprzedawcy;

b)     poprzez bezpośrednie dostarczenie sprzętu do siedziby Sprzedawcy;

c)     zlecenie odbioru sprzętu Sprzedawcy w miejscu wskazanym przez Klienta uprawnionego z gwarancji na terytorium Polski.

6.     W razie uzgodnienia, iż sprzęt zostanie odebrany przez Sprzedawcę, winno

to nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia konieczności dokonania naprawy przez Klienta. W razie niezachowania tego terminu przez Sprzedawcę, Klient będzie mógł dostarczyć sprzęt Sprzedawcy na jego koszt. W razie braku możliwości dokonania takiego uzgodnienia lub wątpliwości w odniesieniu do jego treści przyjmuje się, iż sprzęt zostanie dostarczony Sprzedawcy przez Klienta na koszt Sprzedawcy,

z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia sprzętu podlega zwrotowi przez Sprzedawcę jedynie do kwoty 30,75 złotych.

7.     Sprzęt dostarczany przez Klienta Sprzedawcy winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania sprzętu przez Klienta od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Klienta opakowania fabrycznego sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego Sprzedawcy.

 

§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego w ramach uprawnień z rękojmi

1.     W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi będącemu Konsumentem w wykonaniu uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rgbautomatyka.pl lub kontakt@paneledlaprzemyslu.pl. Wymagane jest zgłoszenie przy wykorzystaniu formularza reklamacji, który zostanie przesłany do wypełniania po zgłoszeniu reklamacji na wskazany adres e-mail. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu do doręczeń: RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław.

2.     Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient będący Konsumentem powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie).

3.     Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku powyższych danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie.

4.     W ramach składania reklamacji z tytułu uprawnień przysługujących z rękojmi Klient będący Konsumentem może żądać:

a)     naprawienia towaru;

b)     wymiany towaru na wolny od wad;

c)     obniżenia ceny;

d)     odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5.     Klient będący Konsumentem powinien zgłosić reklamację z tytułu uprawnień przysługujących z rękojmi w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin

na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy za towar.

6.     Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę fizyczną towaru powstałą

w przypadku jego nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia, w przypadku, gdy czynności te nie zostały wykonane przez Sprzedawcę, albo przez Klienta postępującego zgodnie z treścią instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

8.     W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru i pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w § 11 Regulaminu.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1.     Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, jak również Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta mogą odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na piśmie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rgbautomatyka.pl lub kontakt@paneledlaprzemyslu.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na końcu Regulaminu i może zostać wykorzystany przez Konsumenta oraz Indywidualnego przedsiębiorcę  o uprawnieniach Konsumenta. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem oraz Indywidualnego przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta wynikające  z przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy wskazane są również  w zakładce Reklamacje i Zwroty dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://paneledlaprzemyslu.pl/pl/returns-and_replacements.

2.     W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwracany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Długosza 2-6, 51- 162 Wrocław.

3.     Zwracany towar winien zostać zwrócony Sprzedawcy w stanie nienoszącym śladów korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Konsument lub Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, w tym będące wynikiem korzystania z niego w sposób określony w zd. 1 powyżej.

4.     Koszt odesłania towaru Sprzedawcy w przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta od umowy sprzedaży zgodnie z ust. 1 powyżej, poniesiony przez Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta, podlega zwrotowi przez Sprzedawcę, przy czym jeżeli Konsument lub Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta wybrał sposób odesłania zwracanego towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta dodatkowych kosztów. Zwrot środków następuje wedle zasad ogólnych opisanych w § 11 Regulaminu.

5.     Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku gdy Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Indywidualnego przedsiębiorcy o uprawnieniach Konsumenta, Sprzedawcy wolno jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru.

 

§ 11 Zwrot środków finansowych

1.     Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

2.     Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

3.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych

od Klienta.

4.     W przypadku decyzji o przyjęciu zwrotu towaru od Klienta niebędącego Konsumentem lub Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta. Wskazana powyżej wartość wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 

§ 12 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1.     Zgodnie z art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Sprzedawca dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

2.     Sprzedawca jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w miejscu prowadzenia stacjonarnej sprzedaży detalicznej zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu przez Klienta nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

§ 13 Odpowiedzialność

1.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami lub Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w granicach określonych w niniejszym Regulaminie, a w pozostałych przypadkach jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia im szkody.

2.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia  w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta,  w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła.

 

§ 14 Prywatność i Dane osobowe

Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Klienta, jak również informacje o stosowaniu plików cookies przez Sklep zostały zawarte w Polityce prywatności i cookies dostępnej w postaci elektronicznej pod adresem: https://paneledlaprzemyslu.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

1.     Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a RGB Elektronika Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

2.     Sprzedawca nie jest oficjalnym dystrybutorem ani przedstawicielem żadnego

z producentów towarów oferowanych w Sklepie, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji zamieszczonej na stronie Sklepu bądź Opisu produktu. Znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, utwory i wszelkie inne przedmioty prawa własności intelektualnej prezentowane na stronie Sklepu przysługują wyłącznie właścicielom i podmiotom uprawnionym z tych praw własności intelektualnej.

3.     Towary prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronie Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.     W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

6.     W przypadku sporów, których stroną jest Klient niebędący Konsumentem lub Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

7.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 19.08.2021 r.

8.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

a)     zmiany w prawie.

b)     przyczyny organizacyjne, w szczególności zmiany z zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),

c)     zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,

d)     zmiany w zakresie sposobów płatności,

e)     zmiany w zakresie sposobów dostarczenia towarów,

f)      inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

9.     Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.robotydlaprzemyslu.pl oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto Klienta o wprowadzonych zmianach drogą elektroniczną na podany przez nich adres poczty elektronicznej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących

w dniu złożenia zamówienia. Klienci będący Konsumentami lub Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu mają możliwość wypowiedzenia umowy

o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

(miejscowość, data) ____________________

 

Sprzedawca:

RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Długosza 2-6,

51 – 162 Wrocław

NIP: 8951985034

e-mail: biuro@rgbautomatyka.pl

 

Nabywca (konsument lub indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta):

Imię i nazwisko: _________________________

Adres: ________________________________

Adres e-mail: ___________________________

Nazwa firmy (wyłącznie w przypadku indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta):  ___________________________

NIP (wyłącznie w przypadku indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta): _______________________________________

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ___________________ (w tym miejscu należy wpisać nazwę Towaru).

 

Umowa sprzedaży została zawarta w dniu _________ (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy).

 

Towar został odebrany w dniu ____________ (w tym miejscu należy wpisać datę odbioru Towaru).

 

 

_____________________

 Podpis konsumenta(-ów)

lub indywidualnego przedsiębiorcy

o uprawnieniach konsumenta

(tylko jeżeli oświadczenie

jest przesyłane w wersji papierowej)

 

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel